pl en

Regulamin konkursu "Warsztaty kulinarne z prawdziwym szefem kuchni"

Wygraj warsztaty kulinarne z prawdziwym szefem kuchni - regulamin

 


OSM ma dla Was niespodziankę z okazji Dnia Dziecka! Warsztaty kulinarne z prawdziwym szefem kuchni Piotrem Huszczem! Jeśli jesteś nauczycielem lub rodzicem możesz je wygrać dla swojej szkoły, w której uczysz bądź do której chodzi Twoje dziecko!

 


Co trzeba zrobić żeby je zdobyć?

 


Przygotujcie pracę plastyczną dowolnego formatu odnośnie tego z czym kojarzy Wam się OSM KRASNYSTAW i dodajcie jej zdjęcie w komentarzu. Cała grupa szkolna lub przedszkolna, która wymyśli najciekawszy projekt zostanie nagrodzona warsztatami z kucharzem! W konkursie mogą wziąć udział opiekunowie dzieci, które są w wieku od 5 do 10 lat.

 


Do dzieła! Pracę proszę przesyłać do 04.06.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REGULAMIN KONKURSU
Postanowienia ogólne
§ 1. Definicje.

Poniższym, stosowanym w niniejszym Regulaminie pojęciom i zwrotom, nadaje się następujące znaczenie:
1.    „Organizator Konkursu” lub „Organizator” – Robimy Marketing Kamil Balcerek, Lublin 20-582, ul. Kryształowa 6/72, NIP 4990247137.
2.    „Fundator nagród” lub „Fundator” – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie z siedzibą w Krasbymstawie, ul. Borowa 4, 22-300 Krasnystaw , posiadający numer NIP 5640000939.
3.    „Konkurs” – oznacza konkurs internetowy pod nazwą “Warsztaty kulinarne z prawdziwym szefem kuchni”  odbywający się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, prowadzony za pośrednictwem Portalu Facebook.
4.    „Portal” – oznacza internetowy portal społecznościowy Facebook, znajdujący się pod adresem internetowym www.facebook.com.
5.    „Profil Fundatora” – oznacza zakładkę internetową (fanpage) stworzoną dla potrzeb Fundatora i przeprowadzanego Konkursu w ramach Portalu, dostępną pod adresem Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska - OSM Krasnystaw.
6.    „Uczestnik” lub „Uczestnik Konkursu” – oznacza każdą osobę, która przystąpi do Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, spełniającą warunki określone w § 3 niniejszego Regulaminu.
7.    „Komisja Konkursowa” – oznacza powołany na potrzeby Konkursu przez Organizatora, spośród jego pracowników i współpracowników, kolegialny organ właściwy we wszelkich sprawach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, ułożeniem zadań konkursowych, oceną udzielanych odpowiedzi, wyborem laureatów Konkursu oraz w innych sprawach określonych w Regulaminie.
8.    „Post konkursowy” – post z dnia 26.05.2022 r. , pod którym Uczestnik będzie mógł przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. Post konkursowy znajduje się na fanpage’u Fundatora.

9.    „Regulamin” – oznacza niniejszy dokument  wraz z ewentualnymi zmianami do niego, wprowadzonymi na zasadach określonych w § 11 niniejszego Regulaminu, regulujący zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie oraz inne kwestie wiążące się z przeprowadzanym Konkursem. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Organizatora.

§ 2. Oświadczenia Organizatora

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. Wszelkie informacje udostępniane przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie przeznaczone są wyłącznie dla potrzeb Organizatora, a nie właściciela Portalu.
3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Portalu, w szczególności za ewentualne przerwy techniczne w jego funkcjonowaniu.
4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień, jak również postanowień wszelkich regulaminów, procedur, zasad itp. dokumentów obowiązujących na Portalu.
5. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Konkursie.
6. Konkurs organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie stanowi jakiejkolwiek formy gier losowych, zakładów wzajemnych ani gier na automatach w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie mają do niego zastosowania przepisy wskazanej ustawy.
7. Konkurs organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
Zasady przeprowadzania Konkursu

§ 3. Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku od 5 do 10 lat pod opieką pełnoletniej osoby fizycznej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Organizator nie dopuszcza możliwości wzięcia udziału w Konkursie przez osoby niemające zdolności do czynności prawnych lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a w szczególności przez osoby poniżej 18. roku życia bez opieki. Osoby takie podlegają wyłączeniu z Konkursu, nawet w przypadku uprzedniego uzyskania tytułu laureata, zaś nagrody nie zostaną im wydane.

3. Wygrana grupa nie może liczyć więcej niż 30 osób.

4. Laureaci głównej nagrody, wyrażają zgodę na publikację wizerunku w celach marketingowych. 

§ 3. W Konkursie nie mogą brać udziału:
1.    pracownicy i współpracownicy Organizatora,
2.    członkowie organów spółki będącej Organizatorem i spółek z nią powiązanych,
3.    członkowie najbliższej rodziny osób wskazanych w pkt. 1 i 2, przy czym, dla potrzeb niniejszego Regulaminu, za członków najbliższej rodziny uznaje się: małżonka, krewnych w linii prostej, krewnych w linii bocznej do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu.
4.    osoby niezamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zabronione jest wykorzystywanie na potrzeby Konkursu fikcyjnych profili na Portalu.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie zweryfikowanego profilu na Portalu oraz posiadanie minimum 30 znajomych .

§ 4. Czas trwania Konkursu. Zadania konkursowe

1.     Konkurs trwa  do 10.06.2022 r.  przy czym odpowiedzi na pytanie konkursowe można przesyłać do  godziny 12:00.
2.    Zadaniem Uczestników Konkursu będzie przesłanie w komentarzu pod Postem Konkursowym zdjęcia przedstawiającego pracę plastyczną (plakat, brystol itp.).
3.    Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie jedną odpowiedź.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie zgłoszeń, zawierających treści wulgarne, obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, lub uznane przez Komisję za słabej jakości. Komisja nie będzie brała również pod uwagę lajków, które zostały zebrane na grupach Facebook.

§ 5. Wyłonienie laureatów i ogłoszenie wyników Konkursu

1. O wyborze laureatów Konkursu decyduje Komisja Konkursowa.
2. Komisja Konkursowa działa kolegialnie, na zasadach odrębnie ustalonych przez Organizatora, przy czym zasady te nie muszą przybrać formy pisemnej.
3. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną do dnia  17.06.2022. Do godziny 23:59 na Profilu Organizatora, pod Postem Konkursowym w komentarzu laureata.
4. Komisja Konkursowa rozstrzyga ostatecznie wszelkie kwestie związane z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem jego laureatów. Od decyzji Komisji nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie, za wyjątkiem możliwości złożenia reklamacji przez Uczestnika na zasadach określonych w § 9.
5. Decyzje Komisji Konkursowej nie wymagają uzasadnienia.

Nagrody
§ 6. Katalog nagród

 1. Nagrodami w Konkursie są: 1 miejsce: Warsztaty kulinarne z szefem kuchni. 2,3,4 i 5 miejsce: Gadżety Osm Krasnystaw.
 2. Organizator nie przewiduje przyznania nagród ex aequo.
 3. Nagrody wskazane w ust. 1 nie podlegają wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

§ 7. Poinformowanie laureatów i odbiór nagród:

 a. Wyłoniony w trybie określonym w § 5 laureat Konkursu zostanie poinformowany o wynikach Konkursu za pośrednictwem odpowiedzi pod jego komentarzem w ciągu do 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Dodatkowo imię i nazwisko laureata zostaną opublikowane na Profilu Organizatora.
b. Uczestnik będący laureatem Konkursu zobowiązany jest do poinformowania szkoły o tym, że warsztaty odbędą się w miejscu wyznaczonym przez daną szkołę. Organizator ma prawo uzależnić wydanie nagrody od potwierdzenia przez laureata swoich danych osobowych stosownymi dokumentami oraz dokonać samodzielnie weryfikacji podanych danych.

§ 8. Postępowanie w zakresie przyznanych nagród w szczególnych okolicznościach.

W przypadku:
1) niemożności skontaktowania się z wybranym laureatem Konkursu w sposób określony w § 7 ust. 1 lub
2) nieprzesłania przez wybranego laureata swoich danych w terminie określonym w § 7 ust. 2, lub
3) odmowy potwierdzenia przez wybranego laureata swoich danych osobowych w trybie określonym w § 7 ust. 3 bądź stwierdzenie nieprawdziwości podanych danych, lub
4) odmowy przyjęcia przez laureata przyznanej nagrody bądź jej nieodebrania w terminie określonym na podstawie § 7 ust. 4,
Organizator Konkursu uprawniony jest do wyboru innego laureata spośród Uczestników Konkursu bądź postanowienia przepadku przyznanej nagrody na rzecz Organizatora, przy czym powyższe zależy wyłącznie od uznania Organizatora.
Postanowienia końcowe

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

1.    Uczestnicy uprawnieni są do złożenia reklamacji we wszelkich sprawach związanych z realizacją Konkursu, w szczególności, jeżeli Konkurs odbywa się niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.    Reklamacje związane z Konkursem kierowane być mogą wyłącznie do Organizatora, pisemnie na adres wskazany w § 1 pkt 1 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@robimymarketing.com
3.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane osobowe składającego, nazwę, pod jaką składający reklamację występuje w Portalu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. Organizator, przed rozpatrzeniem reklamacji, zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia informacji uzupełniających przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
4.    Reklamacje winny być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia zaistnienia okoliczności uzasadniających ich złożenie.
5.    Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli z jej treści wynikać będzie, że u podstaw jej złożenia leżała nieznajomość postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. Organizator może ponadto odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie terminu wskazanego w ust. 4.
6.    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez składającego bądź listem poleconym na adres wskazany przez składającego, w zależności od formy, w jakiej reklamacja została złożona.
7.    Decyzja Organizatora w zakresie rozpatrywanej reklamacji ma charakter ostateczny, co nie pozbawia składającego reklamację prawa do dochodzenia przysługujących mu roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 10. Dane osobowe

1.     Wszelkie dane osobowe Uczestników podane przez nich w związku z udziałem w Konkursie są zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2.    Przystępując do Konkursu i akceptując treść niniejszego Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych Organizatora, w tym na potrzeby związane z przyznaniem nagród. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w powyższym zakresie ma charakter obligatoryjny, a jej brak wyklucza możliwość wzięcia udziału w Konkursie.
3.    Dane osobowe Uczestników nie są ujawniane przez Organizatora osobom trzecim, z wyłączeniem przypadków, gdy obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z przepisów obowiązującego prawa bądź decyzji uprawnionego organu.
4.    Administratorem przekazywanych danych osobowych jest Organizator.
5.    Uczestnicy mają pełny dostęp i prawo wglądu do ich danych osobowych przekazanych Organizatorowi. Uczestnik może w dowolnym czasie zaktualizować swoje dane osobowe podane na potrzeby Konkursu. Ponadto Uczestnik może w każdym czasie żądać usunięcia zgromadzonych danych osobowych go dotyczących, ze wszystkimi tego skutkami, w szczególności ze względu na postanowienie ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 11. Zmiana postanowień Regulaminu

 1) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w następujących przypadkach:
1. w razie zmian związanych z organizacją i funkcjonowaniem Profilu Organizatora bądź Portalu,
2. w razie konieczności wprowadzenia nieprzewidzianych zmian w zasadach konkursowych,
3. w razie potrzeby wprowadzenia zmian technologicznych,
4. w razie potrzeby dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa,
5. w razie zaistnienia okoliczności siły wyższej.
2) Co do zasady, zmiany Regulaminu nie mogą prowadzić do pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie.
3) W przypadku planowanego dokonania zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym niezwłocznie Uczestników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu, uwzględniającego planowane zmiany na Profilu Organizatora, na co najmniej 1 dzień przed planowanym wprowadzeniem zmian.
4) Warunkiem dalszego uczestnictwa w Konkursie jest ponowne zaakceptowanie Regulaminu w całości, uwzględniającego wprowadzone zmiany. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, jest to równoznaczne z utratą statusu Uczestnika.

§ 12. Pozostałe postanowienia

1) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Uczestników.
2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Uczestników Konkursu ani za następstwa podjętych przez nich lub osoby trzecie działań, w szczególności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, postanowień wszelkich regulaminów, procedur, zasad itp. dokumentów obowiązujących na Portalu oraz przepisów obowiązującego prawa.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Konkursu bez podawania przyczyny.
4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o przyrzeczeniu publicznym (art. 919-921 Kodeksu cywilnego).