pl en

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Krasnymstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L. Nr 119 z 4 maja 2016 r., s.1, ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, NIP 564-000-09-39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107925; dane kontaktowe: adres do korespondencji, ul. Borowa 4, 22 – 300 Krasnystaw; tel. +48 82 576 28 61 – zwana dalej „Administratorem”.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora, podany w pkt 1.

3) Dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celu zapewnienia przez Administratora środków bezpieczeństwa finansowego oraz realizację innych obowiązków Administratora, w szczególności:
a) rozpoznania oraz oceny rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
b) stosowania środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację klienta i beneficjenta rzeczywistego, w tym weryfikację ich tożsamości;
c) ustalenia struktury własności i kontroli - w przypadku klienta będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub trustem;
d) oceny stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskania informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;
e) bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych klienta;
f) identyfikacji osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta oraz weryfikacji jej tożsamości i umocowania do działania w imieniu klienta,
g) ustalenia, czy klient lub beneficjent rzeczywisty zajmują eksponowane stanowisko polityczne,
- jako niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) wynikającego z przepisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

4) Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające – osobom fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora; organy uprawnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej; pracownicy lub współpracownicy Administratora realizujący czynności związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

5) Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne bądź, w wypadku sporządzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku ich przeprowadzenia. Przed upływem okresów wskazanych w zdaniu poprzednim Generalny Inspektor Informacji Finansowej może zażądać, od Administratora, przechowywania danych przez kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat, jeżeli uzna to za konieczne w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.

6) Osoba, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu, ma prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
- w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

7) Osoba, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych jej dotyczące narusza przepisy RODO.

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym - osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa, przez Administratora, nawiązania stosunków gospodarczych, przeprowadzenia transakcji okazjonalnej, przeprowadzenia transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego, a także rozwiązanie stosunków gospodarczych.