pl en
Ambasador dobrego smaku
Ambasador
dobrego smaku
 Na dobry początek dnia
Na dobry początek dnia

Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej naruszenie

Klauzula informacyjna RODO dla osoby zgłaszającej naruszenia prawa (sygnalisty)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia na temat naruszeń prawa, w kontekście związanym z pracą w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie lub na rzecz tej Spółdzielni, jest pracodawca – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, z siedzibą mieszczącą się przy ulicy Borowej 4, 22 – 300 Krasnystaw, tel. 82 576 28 61, zwany dalej określeniem „Administrator”.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się,
z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w ust.1.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w celu przyjęcia zgłoszenia o naruszeniu prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (Dz.U.UE.L.2019.305.17).

4. Pani/Pana zostaną przekazane następującym odbiorcom: a) podmiotom przetwarzającym: – firmie E-NFORM z siedzibą mieszczącą się pod adresem ul. Laurowa 39, 03 – 197 Warszawa oraz firmie Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego z siedzibą mieszczącą się pod adresem ul. Okrzei 15/9e, 22 – 300 Krasnystaw, które są dostawcą i zapewniają obsługę niniejszej platformy do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniu prawa; b) wyłącznie osobom pisemnie upoważnionym, przez Administratora, do przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających naruszenia prawa i zobowiązanym do zachowania w poufności tożsamości takich osób;
c) wyłącznie organom państwowym którym Administrator będzie ustawowo obowiązany przekazać dane na podstawie pisemnego żądania tych organów.

5. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w ust. 3, jednak nie dłużej niż przez 5 lat.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
- w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami prawa - osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją odmowy podania wymaganych danych może być brak możliwości przyjęcia zgłoszenia o naruszeniu prawa, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w ust. 9 niniejszej klauzuli.

9. Administrator dopuścił również możliwość dokonania zgłoszenia anonimowo – w takim przypadku informacje, wskazane w niniejszej klauzuli, nie będą miały zastosowania z uwagi na to, iż dane osobowe zgłaszającego nie będą przetwarzane.