pl en

Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej naruszenie

Klauzula informacyjna RODO dla osoby zgłaszającej naruszenia prawa (sygnalisty)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia na temat naruszeń prawa, w kontekście związanym z pracą w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie lub na rzecz tej Spółdzielni, jest pracodawca – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, z siedzibą mieszczącą się przy ulicy Borowej 4, 22 – 300 Krasnystaw, tel. 82 576 28 61, zwany dalej określeniem „Administrator”.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się,
z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w ust.1.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w celu przyjęcia zgłoszenia o naruszeniu prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (Dz.U.UE.L.2019.305.17).

4. Pani/Pana zostaną przekazane następującym odbiorcom: a) podmiotom przetwarzającym: – firmie E-NFORM z siedzibą mieszczącą się pod adresem ul. Laurowa 39, 03 – 197 Warszawa oraz firmie Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego z siedzibą mieszczącą się pod adresem ul. Okrzei 15/9e, 22 – 300 Krasnystaw, które są dostawcą i zapewniają obsługę niniejszej platformy do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniu prawa; b) wyłącznie osobom pisemnie upoważnionym, przez Administratora, do przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających naruszenia prawa i zobowiązanym do zachowania w poufności tożsamości takich osób;
c) wyłącznie organom państwowym którym Administrator będzie ustawowo obowiązany przekazać dane na podstawie pisemnego żądania tych organów.

5. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w ust. 3, jednak nie dłużej niż przez 5 lat.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
- w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami prawa - osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją odmowy podania wymaganych danych może być brak możliwości przyjęcia zgłoszenia o naruszeniu prawa, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w ust. 9 niniejszej klauzuli.

9. Administrator dopuścił również możliwość dokonania zgłoszenia anonimowo – w takim przypadku informacje, wskazane w niniejszej klauzuli, nie będą miały zastosowania z uwagi na to, iż dane osobowe zgłaszającego nie będą przetwarzane.