pl en

RODO

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, ul. Borowa 4,
22-300 Krasnystaw, NIP 564-000-09-39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107925 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych w osobie Ewy Palus ; pod e-mailem inspektor@cbi24.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

w celu wykonania i na podstawie zawartej
w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółdzielni itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, o której mowa w części III pkt 1 będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat od końca roku, w którym wygasła ta umowa, w tym 5 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli osobom i firmom, z którymi współpracujemy np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi transportowe.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 116 ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i stanowi warunek wystawienia na Twoją rzecz faktury VAT.

XIX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podmiot nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany


§ 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnystawie (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, a także pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.
3. Administratorem systemu monitoringu jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnystawie (zwana dalej również „OSM”).

§ 2

Celem instalacji monitoringu jest kontrola higieny pracy, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić OSM na szkodę.

§ 3

1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator).
2. Administrator posiada monitoring wewnętrzny (wewnątrz budynków) oraz zewnętrzny (obejmujący obszar wokół budynku OSM).
3. Kamery monitoringu znajdują się na korytarzach, w pomieszczeniach produkcyjnych, pomieszczeniach magazynowych - zainstalowane w rogach pomieszczeń i obejmujące swoim zasięgiem całą przestrzeń poszczególnych pomieszczeń, a także zainstalowane są na zewnętrz budynków obejmując cały teren OSM oraz wokół gruntów OSM.
4. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu uprawnione są osoby upoważnione przez Prezesa Zarządu OSM lub w przypadku jego nieobecności przez osobę przez niego upoważnioną. Posługując się w dalszej części pojęciem „Prezes Zarządu OSM” należy przez to rozumieć również osobę odpowiednio przez niego upoważnioną.

§ 4

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
3. Dane pochodzące z monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników i innych osób, które w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania.
5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
6. Po upływie okresów wskazanych w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 5

1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar objęty monitoringiem.
2. Na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku głównego wejścia do OSM zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację
o stosowaniu monitoringu przez OSM, zgodnie z przepisem art. 222 § 8
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040).
4. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
5. Udostępnienie nagrań jest możliwe organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom ścigania tj. w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie nagrań na rzecz podmiotów uprawnionych następuje po poinformowaniu Prezesa Zarządu OSM.
6. Osoba fizyczna lub inny podmiot prawa prywatnego (dalej jako „osoba zainteresowana”) zainteresowany zabezpieczeniem zapisu nagrań monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania sądowego lub z innych istotnych dla niej powodów, może zwrócić się do Prezesa Zarządu OSM z pisemnym wnioskiem o sporządzenie kopii nagrania lub innego jego zabezpieczenia, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia. Poza zabezpieczaniem nagrania z powodów wskazanych w zdaniu poprzednim, nagranie takie może zostać udostępnione osobie zainteresowanej jedynie do wglądu, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Prezesa Zarządu OSM w przypadku uznania o słuszności udostępnienia wglądu. Każdorazowe udostępnienie nagrań z monitoringu, o którym mowa w ust. 5 oraz niniejszym ust. 6, odnotowywane jest w Rejestrze udostępnienia nagrań z monitoringu – którego wzór zamieszczony jest w Polityce Ochrony Danych OSM.
7. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania wyłącznie uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie kolejnych 3 miesięcy od dnia jej złożenia wniosku o zabezpieczenie nagrania przez osobę zainteresowaną, a z czynności tej sporządza się protokół.
8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest uprawnionemu organowi za pokwitowaniem.

§ 6

Regulamin monitoringu dostępny jest w portierni w budynku głównego wejścia w siedzibie OSM przy ul. Borowej 4 w Krasnymstawie, w dziale kadr oraz na stronie internetowej OSM.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Prezesa Zarządu OSM.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

w zakresie monitoringu wizyjnego
oraz rejestracji wejść na teren Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie (dalej zwaną również „OSM”)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie (adres: ul. Borowa 4, 22-300 Krasnystaw, tel.:  82 576 28 61);
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) W zakresie pracowników Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, natomiast wobec osób niebędących pracownikami Administratora (w zakresie monitoringu oraz rejestracji wejść na teren zakładu) dane osobowe będą przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu kontrola higieny pracy, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Okręgową Spółdzielnie Mleczarską w Krasnymstawie na szkodę;
4) Państwa dane osobowe zgromadzone w związku z monitoringiem wizyjnym będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu poprzednim ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W przypadku rejestracji wejść na teren OSM wobec osób niebędących pracownikami Administratora dane osobowe będą przetwarzane każdorazowo przez okres do końca roku kalendarzowego, z wyjątkiem danych osobowych zgromadzonych w miesiącach listopad i  grudzień, które zostaną usunięte w dniu 1 marca roku kolejnego.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
b) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
9) Państwa dane mogą zostać udostępnione do wglądu osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnystawie dostępny jest w portierni w budynku głównego wejścia w siedzibie OSM przy ul. Borowej 4 w Krasnymstawie, w dziale kadr oraz na stronie internetowej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnystawie.

Polityka monitoringu

REGULAMIN

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnystawie

§ 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnystawie (zwanego dalej
„monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób
zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania
zgromadzonych w ten sposób danych.
2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, a także
pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.
3. Administratorem systemu monitoringu jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Krasnystawie (zwana dalej również „OSM”).
§ 2

Celem instalacji monitoringu jest kontrola higieny pracy, zapewnienie bezpieczeństwa
pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zachowania w tajemnicy informacji,
których ujawnienie mogłoby narazić OSM na szkodę.
§ 3

1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory,
okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające
podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator).
2. Administrator posiada monitoring wewnętrzny (wewnątrz budynków) oraz zewnętrzny
(obejmujący obszar wokół budynku OSM).
3. Kamery monitoringu znajdują się na korytarzach, w pomieszczeniach produkcyjnych,
pomieszczeniach magazynowych - zainstalowane w rogach pomieszczeń i obejmujące
swoim zasięgiem całą przestrzeń poszczególnych pomieszczeń, a także zainstalowane są
na zewnętrz budynków obejmując cały teren OSM oraz wokół gruntów OSM.
4. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu uprawnione są osoby
upoważnione przez Prezesa Zarządu OSM lub w przypadku jego nieobecności przez osobę
przez niego upoważnioną. Posługując się w dalszej części pojęciem „Prezes Zarządu
OSM” należy przez to rozumieć również osobę odpowiednio przez niego upoważnioną.

§ 4
1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu
monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
3. Dane pochodzące z monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników i innych osób, które w wyniku
tych nagrań można zidentyfikować, Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla
których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania.
5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym
na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
w takim postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.
6. Po upływie okresów wskazanych w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania
obrazu zawierające dane osobowe podlegają usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią
inaczej.

§ 5

1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez
rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar objęty
monitoringiem.
2. Na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku głównego wejścia do OSM zamieszcza
się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację
o stosowaniu monitoringu przez OSM, zgodnie z przepisem art. 22 2 § 8
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040).
4. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają
udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
5. Udostępnienie nagrań jest możliwe organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom
ścigania tj. w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie nagrań na rzecz podmiotów
uprawnionych następuje po poinformowaniu Prezesa Zarządu OSM.
6. Osoba fizyczna lub inny podmiot prawa prywatnego (dalej jako „osoba zainteresowana”)
zainteresowany zabezpieczeniem zapisu nagrań monitoringu wizyjnego na potrzeby
przyszłego postępowania sądowego lub z innych istotnych dla niej powodów, może
zwrócić się do Prezesa Zarządu OSM z pisemnym wnioskiem o sporządzenie kopii
nagrania lub innego jego zabezpieczenia, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce
zdarzenia. Poza zabezpieczaniem nagrania z powodów wskazanych w zdaniu poprzednim,
nagranie takie może zostać udostępnione osobie zainteresowanej jedynie do wglądu,
po uprzednim wyrażeniu zgody przez Prezesa Zarządu OSM w przypadku uznania o
słuszności udostępnienia wglądu. Każdorazowe udostępnienie nagrań z monitoringu, o
którym mowa w ust. 5 oraz niniejszym ust. 6, odnotowywane jest w Rejestrze
udostępnienia nagrań z monitoringu – którego wzór zamieszczony jest w Polityce Ochrony
Danych OSM.

7. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest
w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania wyłącznie uprawnionym organom.
W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie
kolejnych 3 miesięcy od dnia jej złożenia wniosku o zabezpieczenie nagrania przez osobę
zainteresowaną, a z czynności tej sporządza się protokół.
8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest uprawnionemu organowi
za pokwitowaniem.

§ 6

Regulamin monitoringu dostępny jest w portierni w budynku głównego wejścia w siedzibie
OSM przy ul. Borowej 4 w Krasnymstawie, w dziale kadr oraz na stronie internetowej OSM.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Prezesa Zarządu OSM.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


w zakresie monitoringu wizyjnego oraz rejestracji wejść na teren Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie (dalej zwaną również „OSM”)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie
(adres: ul. Borowa 4, 22-300 Krasnystaw, tel.: 82 576 28 61);
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem
adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) W zakresie pracowników Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji
praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą
z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, natomiast wobec osób niebędących
pracownikami Administratora (w zakresie monitoringu oraz rejestracji wejść na teren zakładu)
dane osobowe będą przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu kontrola higieny pracy,
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Okręgową Spółdzielnie
Mleczarską w Krasnymstawie na szkodę;
4) Państwa dane osobowe zgromadzone w związku z monitoringiem wizyjnym będą przetwarzane
przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania
obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator
powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu
poprzednim ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
W przypadku rejestracji wejść na teren OSM wobec osób niebędących pracownikami
Administratora dane osobowe będą przetwarzane każdorazowo przez okres do końca roku
kalendarzowego, z wyjątkiem danych osobowych zgromadzonych w miesiącach listopad i
grudzień, które zostaną usunięte w dniu 1 marca roku kolejnego.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
b) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
9) Państwa dane mogą zostać udostępnione do wglądu osobom, które wykażą potrzebę uzyskania
dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnystawie dostępny jest w portierni w budynku głównego
wejścia w siedzibie OSM przy ul. Borowej 4 w Krasnymstawie, w dziale kadr oraz na stronie
internetowej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnystawie.